Reklamace zboží

Vážený zákazníku, připravili jsme pro Vás návod, jak postupovat při reklamaci, aby vše proběhlo k Vaší spokojenosti.


1. Pro úspěšnou reklamaci je potřeba vyplnit:

Reklamační formulář, který naleznete ZDE.


2. Reklamovat zboží můžete následovně:

Osobně na naší provozovně. Adresa: Na vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc.

Zboží můžete na naši provozovnu zaslat poštou, nebo přepravní společností.

* V případě uznání reklamace Vám budou vráceny vzniklé náklady na přepravu na účet.

Pokud zboží zasíláte přepravní společností, dbejte zvýšené opatrnosti při balení, aby přepravou nedošlo k dalšímu nežádoucímu poškození a tím případnému zamítnutí reklamace.


3. Co se děje s reklamovaným zbožím:

Zboží přijmeme v obchodním oddělení společnosti a přiložíme Vámi vyplněný reklamační protokol s číslem reklamace.

Zboží je předáno oddělení kvality a náš kontrolor kvality rozhodne o jejím uznání/neuznání ve spolupráci s obchodním oddělením a laboratoří společnosti. Při uznání reklamace je zboží vyměněno za nový kus.

O průběhu reklamace Vás průběžně informujeme emailem.

Pokud je reklamace uznána, vyřízenou reklamaci dopravíme zpět k Vám na naše náklady.


4. Kdy bude reklamace vyřízena?

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratším termínu a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do zákonem stanovených 30 kalendářních dní.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6. Dopravu zboží k uplatnění práv z vadného plnění hradí v případě uznané reklamace prodávající, v opačném případě kupující.

7. Prodávající potvrdí písemně na email kupujícího, či na jeho adresu, pokud mu není email znám, uplatnění práva z vadného plnění, do třiceti dnů od obdržení reklamovaného přístroje. Stejnými informačními kanály též oznámí vyřízení reklamace. Potvrzení o pravě a době jejího trvání pak bude kupujícímu zasláno spolu s reklamovaným výrobkem.